Kenja – Moudré řešení pro vaši řepku

Ing. Michaela Boušková; BELCHIM Crop Protection Czech Republic

V  loňském roce společnost Belchim představila novou účinnou látku v boji proti hlízence. Tato látka se jmenuje isofetamid a  je obsažena v  přípravku Kenja. I přesto, že se jednalo o úplnou novinku, získala si mezi vámi příznivce a velice pozitivní ohlasy. Kenja se všem uživatelům odměnila silnými, zdravými rostlinami a vyšším výnosem při sklizni.

Mechanizmus účinku Kenji patří mezi SDHI. Její jedinečnost spočívá v  tom, že na  rozdíl od ostatních látek patřících do této skupiny má tzv. fl exibilní chemickou vazbu, která jí umož-ňuje účinkovat i na rezistentní kmeny patogenů vůči ostatním SDHI. Isofetamid má preventivní a kurativní účinek, ale zároveň se velmi rychle odbourává z půdy. Kenja je velmi odolná proti dešti, výborně funguje i při srážkách přesahují-cích 40 mm.

Použití v řepce
Přípravek Kenja vyniká vysokou, ale i dlouhodo-bou účinností a to až tři týdny po aplikaci. Další výhodou je široké okno aplikace, je možné jí použít v průběhu celého kvetení až do konce kvetení (BBCH  60–69). O  konkrétním termínu ošetření se rozhodujeme podle již provedených zásahů na jaře. Optimální termín ošetření proti hlízence je BBCH 63–67, kdy je u většiny rostlin otevřeno 30 % poupat, až do doby, kdy začína-jí opadat květní plátky. Aplikaci Kenji bychom měli směřovat do plného kvetení (BBCH 65), kdy ošetření bude mít pozitivní efekt i na zdravotní stav šešulí. Vzhledem k dlouhodobému půso-bení, je možné přistoupit i k časnějším aplikač-ním termínům.

Přípravek může být aplikován buď sólo v dáv-ce 0,7 l/ha nebo v kombinaci s dalšími látkami s jiným mechanizmem účinku jako např.: azo-xystrobin, metconazol, tebuconazol nebo pro-thioconazol. Pokud Kenju budete kombinovat s těmito přípravky, je dostačující dávka 0,4 l/ha. Další výhodou je pozitivní vliv na  výnos, jak v aplikaci sólo, tak v kombinaci s již zmíněnými fungicidy. Kenja je také vhodný partner do TM s insekticidy.

V  řepce lze Kenju aplikovat maximálně 1× za  rok. Přípravek nemá omezení vůči včelám a je vyloučen z OP II. stupně povrchových vod.

Rozsah registrace
V ČR je Kenja registrována do mnoha plodin. Nejzásadnější pro nás je řepka, ale i  hořčice, mák a ostatní méně zastoupené plodiny jako salát, špenát, len nebo také jahody a  vinná réva, kde působí proti botrytidě. Výhodou jsou nízká rezidua, to ocení převážně pěsti-telé vinné révy a  jahod. Rezidua účinné látky isofetamid se v jahodách pohybují v průměru na 12 % povolených MRL, již jeden den po apli-kaci. Kenja také působí na celou řadu dalších chorob jako např. alternária, padlí a  monilió-zu. Nespornou výhodou je, že funguje v celém vývojovém cyklu patogenu od klíčení spor až ke sporulaci. V rostlině se pohybuje transla-minárně, tedy ze spodní strany listu na vrchní a opačně.

Balení
Tak jako v loňském roce pro vás Belchim připra-vil zvýhodněný balíček na ošetření 25 ha, který obsahuje 10 l přípravku Kenja a 15 l přípravku Zaftra (azoxystrobin). Doporučené dávkování je 0,4 l Kenja + 0,6 l Zaftra. Přípravek Zaftra má širokou registraci a lze ho využít i samostatně např. do obilnin, brambor nebo jahodníku.

Obr: Letecký pohled na varianty ošetřené přípravkem Kenja (ZS Trutnov, 2020)

Share this post