Onyx

Evidenční číslo přípravku: 5157-0

Účinná látka: pyridát 600 g/l (60% hmot.)

Formulace: emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení: 5 l, 10 l nebo 20 l

Onyx je herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně kukuřice proti jednoletým dvouděložným plevelům.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Působení přípravku:

Přípravek je selektivní herbicid proti jednoletým dvouděložným plevelům v kukuřici. Pyridate je selektivní herbicidní účinná látka ze skupiny fenylpyridazinů (HRAC group C3) přijímaná listy rostlin. Mechanizmem účinku je inhibice fotosystému II (PS II). Přípravek hubí zejména jednoleté dvouděložné plevele. Příznaky působení se objevují poměrně rychle a projevují se žloutnutím a později usycháním a odumíráním plevelů.

Rozsah povoleného použití
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL Poznámka:
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
4) Pozn. k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
kukuřice plevele dvouděložné jednoleté 1,5 l/ha AT 1) od: 12 BBCH, do: 18 BBCH
2) do: 14 BBCH aktivně rostoucí

AT – ochranná lhůta (OL) je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Rozsah povoleného použití
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
kukuřice 200-400 l/ha postřik 1x květen-červen

Spektrum plevelů:

 Citlivé plevele

merlík bílý, merlík hybridní, lilek černý, lebeda rozkladitá, bažanka roční, durman obecný, laskavec ohnutý, heřmánkovec nevonný, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, ibišek trojdílný, ambrozie peřenolistá, rdesno červivec.

 Méně citlivé plevele

ptačinec žabinec, hluchavka nachová, chrpa modrák, rozrazil břečťanolistý.

Neaplikujte, pokud denní teplota překročí 18°C, a noční teploty jsou setrvale pod 2°C. Nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Vliv na následné, náhradní a sousedící plodiny:

Přípravek nemá reziduální účinek. V rámci běžného osevního postupu není volba následných plodin omezena.

Náhradní plodiny vysévejte po zpracování půdy do hloubky alespoň 15 cm. Postřikem nesmějí být zasaženy sousední plodiny a okolí pozemku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů:
kukuřice nelze nelze 50 18

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Příprava aplikační kapaliny:

Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní vodou na požadovaný objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete. Postřikovač je třeba před použitím řádně vypláchnout. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, jednotlivé přípravky se do nádrže postřikovače vpravují odděleně. Aplikační kapalinu připravujte bezprostředně před použitím a ihned spotřebujte.

Aplikace přípravku:

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití!

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl tento přípravek, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Podmínky správného skladování:

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech při teplotách +5°C až 30°C, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravek chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním zářením. Při manipulaci s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit.

Způsob likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod:

Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty povrchových vod.

Prázdné obaly od přípravku se vypláchnou a po znehodnocení se předají k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 – 1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Stejným způsobem je po nasáknutí do vhodného materiálu (piliny) nutno likvidovat aplikačně již nepoužitelné zbytky přípravku. Oplachovou vodu po čištění obalů použít na přípravu aplikační kapaliny.

Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody zřeďte vodou v poměru 1:5 a beze zbytku vystříkejte na ošetřovaném pozemku, nesmějí však být zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Případné zbytky přípravku se spálí ve spalovně stejných parametrů jako v případě obalů.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se osprchujte.

Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv vyperte a OOPP očistěte v souladu s návodem na použití.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Vstup na ošetřený pozemek je možný minimálně druhý den po aplikaci.

Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.

Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem, od okraje ošetřovaného pole, louky nebo pastviny s cílem chránit zdraví místních obyvatel je 5 metrů.

Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuálně pískem a zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem, a pouze v případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout půdu.

Důležité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

Podrobnější pokyny pro první pomoc:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (vždy při zasažení očí neředěným přípravkem nebo při alergické kožní reakci) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem.

Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Upozornění:

Před použitím přípravku si přečtěte přiložený návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.